Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku

 • Kalendarium

  Piątek, 2020-11-27

  Imieniny: Franciszka, Kseni

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 750238
  • Do końca roku: 34 dni
  • Do wakacji: 210 dni

Regulamin Rzecznika Praw Dziecka

RZECZNIK PRAW DZIECKA

                                                           Magdalena Derlacz

REGULAMIN POWOŁYWANIA
I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA w Zespole Szkół w Uniejowie

Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka, jak i wewnętrzne regulaminy oraz postanowienia instytucji pracujących z dzieckiem. Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby.

         Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka, zapewnienia jego pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości. Rolą rzecznika jest upowszechnianie tych praw czemu może pomóc znajomość własnych praw przez dzieci i dorosłych. Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać i przestrzegać prawa zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

                   Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.

3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.

4. Propagowanie praw ucznia w szkole.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

6. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.

9.  Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.

10. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących oprawach dziecka i wyjaśnianie ich sensu.

11. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

12. Występowanie w interesie indywidualnym i grupowym.

Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia:

1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.

2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.

3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka: psychologiem, PPP, Policją, MOPS.

4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym problemom w szkole.

Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia:

1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.

2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów

3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.

4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych:

1. Zapoznaje się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, Dyrektora, Rady Pedagogicznej.

4. Ostateczna decyzja dotycząca konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.

2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.

3. Interwencja w razie naruszenia praw ucznia i rozwiązanie spraw spornych.

4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

5. Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.

6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

7. Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno – wychowawczym każdy uczeń traktowany był przedmiotowo.

8. Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

9. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

Tryb wybierania rzecznika Praw Ucznia:

1. Na wniosek Dyrektora szkoły rzecznika wybiera Samorząd Uczniowski  spośród kandydujących nauczycieli poprzez głosowanie, na okres jednego roku.

2. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:

        a) na wniosek Samorządu Uczniowskiego;

        b) na wniosek samego rzecznika.