Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku

 • Kalendarium

  Piątek, 2020-11-27

  Imieniny: Franciszka, Kseni

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 750260
  • Do końca roku: 34 dni
  • Do wakacji: 210 dni

Historia Szkoły

Rozwój Szkoły Podstawowej w Uniejowie

   Największą placówką oświatową i jednym z najważniejszych centrów kultury w Uniejowie była zawsze szkoła. W 1914r. funkcjonowały w Uniejowie dwie szkoły: żeńska i męska, z wykładowym językiem rosyjskim. Z chwilą wybuchu I wojny światowej nastąpiła przerwa w nauczaniu. W 1918 roku powstało Gimnazjum Męskie i Żeńskie, które po kilku latach połączono w Gimnazjum Koedukacyjne. Zajęło ono lokal Szkoły Powszechnej znajdujący się w Rynku. Natomiast Preparanda Nauczycielska w Uniejowie istniała w latach 1921 – 1926. Szkołę tę MWRiOP zaliczało do kategorii szkół powszechnych.
Do powstania tej placówki przyczynili się nauczyciele szkół powszechnych z Uniejowa, Kościelnicy, Ostrowska i Spycimierza. W październiku 1919r. założyli „Ognisko Nauczycieli Ludowych”, które obok pomocy materialnej postanowiło przeprowadzać w szkołach lekcje pokazowe z poszczególnych przedmiotów oraz organizować raz w miesiącu lub częściej (w niedzielę) spotkania samokształceniowe. Działania te zapoczątkowały dokształcanie nauczycieli, którzy podjęli pracę w szkolnictwie bez dostatecznego przygotowania. W latach 1923 – 1925 organizowano wakacyjne kursy metodyczno – pedagogiczne.

   Z powodu małej frekwencji, w 1926r. zostało zlikwidowane gimnazjum. Całe jego wyposażenie wraz z lokalem przejęła w posiadanie Szkoła Powszechna.
W szkole tej z sukcesami funkcjonowały organizacja harcerska, samorząd szkolny oraz sklepik zorganizowany na zasadach spółdzielczości.

   Dotkliwym ciosem dla rozwijającej się uniejowskiej oświaty było jednak wymordowanie w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen wszystkich tutejszych nauczycieli (1939r.) Ich nazwiska widnieją dziś na obelisku stojącym przy wejściu do szkoły.

   Pierwsza powojenna szkoła podstawowa w Uniejowie została uroczyście otwarta 20 II 1945r. (tuż po wyzwoleniu miasta). Założycielką i kierowniczką była Jadwiga Kwaśnowa – Kwaszewska, która równocześnie – w celu likwidacji analfabetyzmu w mieście i okolicy – zorganizowała dodatkowo Szkołę dla Młodocianych i Dorosłych. Obie placówki mieściły się w tym samym budynku szkolnym, który zajmowała szkoła powszechna. Zatrudniono 8 nauczycieli. Liczba uczniów w wieku 7 – 14 lat wahała się w granicach 350 – 400, co przy znikomej ilości sal lekcyjnych sprawiało duże kłopoty organizacyjne i zmuszało do pracy na dwie zmiany. Boisko szkolne zastępowało podwórze, a jedną salę wynajmowano w sąsiednim budynku. Pomimo trudności lokalowych szkoła prowadziła szereg zajęć pozalekcyjnych, a także organizowała życie kulturalne, artystyczne i sportowe w mieście. Były to czasy zdobywania dla szkoły wyposażenia, mebli, książek i zeszytów oraz pozyskiwania kadry pedagogicznej.

   Dopiero w latach 1957-1961 wybudowano nowy obiekt szkolny na działce o powierzchni 1,7ha zlokalizowany w sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego. Przeprowadzkę do tego budynku rozpoczęto w połowie września 1959r. Mieściło się w nim 9 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną. Obok urządzono też boisko sportowo-rekreacyjne. W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało 420 dzieci zorganizowanych w 13 klasach. W 1961r. oddano do użytku gabinet lekarski, wyposażony początkowo w leki pierwszej pomocy.
W 1970r. urządzono klasopracownie: języka polskiego, matematyki, geograficzną, biologiczną, fizyczną i języka rosyjskiego. W 1976r. w czynie społecznym wybudowano asfaltowe boisko oraz ścieżkę zdrowia. W latach 1977-78, również w czynie społecznym, postawiono szatnię.

   7 V 1977r. szkoła otrzymała sztandar oraz imię „ Bohaterów Września 1939 roku”. W tym samym czasie z powodu stale rosnącej liczby uczniów szkoła zaczęła wymagać dalszej rozbudowy. Na jedną salę lekcyjną przypadało średnio 47 uczniów. Budowę nowego skrzydła szkoły rozpoczęto we wrześniu
1983 r. Oddano je do użytku w dniu 11 XII 1985r. W nowej części szkoły powstało 15 izb lekcyjnych, biblioteka, czytelnia, izba pamięci narodowej, gabinety lekarskie, dodatkowa szatnia i kotłownia. Dzięki rozbudowie obiektu placówka mogła przyjąć aż 700 uczniów. Młodzież ma możliwość korzystania ze świetlicy i spożycia obiadów w stołówce oraz zaopatrzenia się w niezbędne przybory szkolne i artykuły spożywcze w sklepiku prężnie działającej Spółdzielni Uczniowskiej. Od roku 1997 szkoła może się poszczycić nowoczesną pracownią komputerową z 12 stanowiskami do nauki i dobrze wyposażoną salką do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Placówka dysponuje też wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Każda klasa ma swoja izbę lekcyjną. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Po południu młodzież może uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych (zajęciach rekreacyjnych, sportowych, zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, kołach zainteresowań i próbach młodzieżowej orkiestry). Działa też kilka organizacji młodzieżowych m.in. Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło „ EKO-GRUPA”, zespół wokalny. Od stycznia 1999 r. zorganizowano również zajęcia
w ramach świetlicy terapeutycznej. Od 1 IX 2004r. na ½ etatu przyjęto pedagoga szkolnego.


    15 października 2007r. Szkoła była organizatorem uroczystości przekazania uczniom nowego Sztandaru oraz wmurowania aktu erekcyjnego pod nowe, wielofunkcyjne boisko dla dzieci i młodzieży. Fundatorzy Sztandaru to:

 • Rada Miejska w Uniejowie
 • Burmistrz Miasta p. Józef Karczmarek
 • ks. Stanisław Janik - proboszcz i dziekan uniejowski
 • Radni Powiatu Poddębickiego z terenu gminy Uniejów
 • Cechy Rzemieślnicze Uniejowa
 • Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Poddębicach
 • " Geotermia Uniejów" sp. z o.o.
 • Małgorzata i Marek Komajdowie
 • Wiesława i Janusz Stawiccy
 • Elżbieta i Sławomir Binkiewiczowie
 • Elżbieta i Dariusz Pietruchowie
 • Elżbieta i Leszek Becalikowie
 • Lidia i Jerzy Jaśkiewiczowie
 • Ewa i Paweł Piszczałkowscy
 • Małgorzata i Krzysztof Pietrzakowie
 • Bank Spółdzielczy w Malanowie
 • Absolwenci Szkoły- rok ukończenia 1977
 • Absolwenci Szkoły- rok ukończenia 1987
 • Rada Pedagogiczna i pracownicy Szkoły Podstawowej w Uniejowie

Uroczystości zgromadziły liczne grono zacnych gości, a byli wśród nich m.in.:

 • Łódzki Kurator Oświaty p. Barbara Kochanowska
 • Starostowie Powiatu Poddębickiego p. Piotr Polak i p. Danuta Pecyna
 • Radni Rady Miejskiej w Uniejowie z Przewodniczącym p. Januszem Kosmalskim
 • Burmistrz Uniejowa p. Józef Kaczmarek
 • Parlamentarzyści
 • Radni Sejmiku Wojewódzkiego
 • Dyrektorzy placówek oświatowych
 • Emerytowani nauczyciele
 • Kombatanci
 • Przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą

   Przekazanie Sztandaru miało bardzo podniosły charakter i nastąpiło z zachowaniem wszelkich zasad szkolnego ceremoniału. Aktu tego w piękny i wzruszający sposób dokonali p. Kurator Barbara Kochanowska i przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły. Oficjalne uroczystości zakończyły się wmurowaniem aktu erekcyjnego pod płytą boiska, które powstaje dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu przez Burmistrza Miasta-Józefa Kaczmarka oraz środkom z budżetu gminy.
[za: W Uniejowie, nr 31, Jesień 2007]

Od dnia 01 września 2008 roku Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Uniejowie, powstałego po połączeniu z Gimnazjum w Uniejowie.