Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku

 • Kalendarium

  Piątek, 2020-11-27

  Imieniny: Franciszka, Kseni

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 750217
  • Do końca roku: 34 dni
  • Do wakacji: 210 dni

RODO

Klauzula informacyjna dla dzieci i ich rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UNIEJOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Uniejowie reprezentowana przez dyrektora;

2. Inspektorem ochrony danych od  01.07.2018 r. w Szkole Podstawowej w Uniejowie jest Andrzej Olszak e-mail: iod@rodo-expert.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z:
Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole
     i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

d) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w serwisie społecznościowym Facebook na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

e) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Uniejowa, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Librus na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS, firma Kol-Net – operator Internetu.

5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
    międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). lub zgody elektronicznej uwierzytelnionej kwalifikowanym podpisem elektronicznym autoryzowanym  przez zaufane centrum certyfikacji.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców lub osób odbierających dziecko ze szkoły narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3 a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana (y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie dziecka do dokumentacji szkoły (czyli nieprzyjęcie dziecka). Podanie danych wymienionych w punktach 3 b-3 d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć dziecka, zakazem udziału w konkursach i zawodach, brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły przez osobę inną niż rodzice oraz podpisania umowy.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych
        i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły.